Sunteţi de acord cu exploatarea gazelor de şist ?

Iadul fracturării? O serie de fotografii urmărește familii care spun că viețile și comunitățile lor sunt distruse de industrie

Impactul asupra bunastarii » Iadul fracturării? O serie de fotografii urmărește familii care spun că viețile și comunitățile lor sunt distruse de industrie

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2560235/Stunning-photos-impact-fracking-small-rural-Pennsylvania-communities.html

Un grup de fotografi a petrecut ultimii ani documentând efectele industriei gazului natural asupra câtorva comunități rurale din Munții Apalași care au o abundență de gaz natural în adâncul pământului.

            Echipa de fotografi- Noah Addis, Nina Berman, Brian Cohen, Scott Goldsmith, Lynn Johnson și Martha Rial- s-a concentrat în primul rând pe fracturarea hidraulică, o metodă controversată de extracție a gazului din subsol, prin spargerea rocilor din adânc și crearea unor mici fracturi din care se poate extrage gazul.

            Proiectul este numit Documentarul Șistului Marcellus. A început în 2011 și este numit după formațiunea Marcellus, o masă vastă de rocă sedimentară de sub Munții Apalași care se întinde pe mii de kilometri din Virginia de Vest, prin Pennsylvania, până în New York.

            Fracturarea hidraulică- sau fracking- a atras critici din partea grupărilor de mediu care se tem de impactul pe care îl are asupra planetei. Una din cele mai mari îngrijorări este riscul de potențială contaminare a apei subterane în locurile din apropierea siturilor de fracturare.

            Fracturarea formațiunii Marcellus a schimbat peisajul orașelor din zona rurală unde se întâlnește și are efecte profunde asupra rezidenților din aceste orașe.

            Documentele proiectului Documentarul Șistului Marcellus  oferă o imagine șocantă a faptului cum aceste operațiuni de fracturare au afectat comunitățile și oferă o privire despre cum au schimbat comunitățile în mai bine și mai rău.

View of a Chevron gas drilling rig in Franklin Township, Pa. on May 1, 2012. Wells are being drilled across the state of Pennsylvania to extract gas from the Marcellus Shale, a rock formation that extends throughout much of the Appalachian Basin. Gas companies are using a technique known as hydraulic fracturing or "fracking," which involves pumping fluid into wells at high pressure in order to fracture the rock formation and release the gas.

Imaginea instalației de foraj Chevron din Franklin Township, Pennsylvania, la 1 Mai 2012. Sondele sunt forate pe întreg cuprinsul Pennsylvaniei pentru a extrage gazul din șistul Marcellus, o formațiune de roci care cuprinde mare parte din bazinul Apalachian. Companiile de gaz utilizează o tehnică cunoscută ca fracturare hidraulică sau "fracking", care presupune pomparea fluidului în sonde la înaltă presiune, pentru a fractura formațiunea de roci și elibera gazul.

Dana Dolney, a breast cancer survivor, protests against gas drilling and the technique of hydraulic fracturing (fracking) outside Pennsylvania's Department of Enviornmental Protection (DEP) office where the Marcellus Shale Advisory Commission was holding a meeting.

Dana Dolney, o supraviețuitoare a cancerului mamar, protestează împotriva forajului de gaz și a tehnologiei fracturării hidraulice (fracking) lângă biroul Departamentului de Protecție a Mediului din Pennsylvania (DEP), unde avea loc o întâlnire a Comisiei Consultative a Șistului Marcellus.

Jodie Simons shows the contaminated water that comes out of her kitchen faucet. The family has lived since 2010 without well water to drink or bathe in. Shortly after a second well was drilled and fracked near their property, Jodie's daughter became sick with nausea and headaches. When she stopped drinking the tap water, the symptoms stopped. Their animals died after a first well was drilled.

Jodie Simons arată apa contaminată care provine de la robinetul din bucătăria ei. Familia trăiește din 2010 fără apă de băut sau de făcut baie. La scurt timp după ce a fost forată o a doua sondă care a fracturat lângă proprietatea sa, fiica lui Jodie a început să sufere de grețuri și dureri de cap. Când a încetat să mai bea apa de la robinet, simptomele s-au oprit. Animalele lor au murit după ce a fost forată prima sondă.

A farmer lights ground water bubbling up from a fresh water spring on his farm in Western Pennsylvania. The gas bubbles started one day after this property was fracked for natural gas extraction. The farmer's horses stopped drinking this water the day the bubbles appeared. This spring flows into a creek which feeds a larger river.

Un fermier aprinde apa cu bule dintr-un izvor de la ferma sa din vestul Pennsylvaniei. Bulele de gaz au apărut într-o zi, după ce această proprietate a fost fracturară pentru a extrage gaz natural. Caii fermierului au încetat să mai bea această apă când au apărut bulele. Acest izvor se varsă într-un pârâu care alimentează un râu mai mare.

John "Denny" Fair, 58, was among several residents who lost their water supply when gas driller Rex Energy ended water shipments to several families in Connoquenessing Township, Butler County. Workers hauled away two tanks from his backyard that supplied water to three homes. Fair is in the middle helping workers remove his only supply of potable water - he just wanted to get the removal process over with.

John ”Denny" Fair, 58 de ani, s-a numărat printre cei câțiva localnici care și-au pierdut rezerva de apă când sondorul de gaz, Rex Energy, a încetat transportul de apă către o serie de familii din Connoquenessing Township, districtul Butler. Muncitorii au luat înapoi două cisterne din curtea sa care aprovizionau cu apă trei case. Fair este cel din mijloc, ajutând muncitorii să-i ia singura rezervă de apă potabilă- el dorea doar să se isprăvească odată cu treaba aceasta.

View of a natural gas pipeline construction site along Valley Chapel Road in East Finley, Pa. on Jan. 24, 2012.

Imaginea construirii unei conducte de gaz natural de-a lungul Valley Chapel Road din East Finely, Pennsylvania, 24 Ianuarie 2012.

Carol Jean "Jeannie" Moton poses for a portrait at her home in Avella, Pa on April 29, 2012. Moton says she has had health problems including skin lesions and rashes, hot flashes and bone pain since the first Marcellus Shale well was drilled near her home in 2006. She says several of her neighbors, including her mother, have become ill. She suspects that contaminated water contributed to the recent death of her father as well as the death of her dog and her neighbor's dog. "This is not a safe practice", she said, "I've been through hell."

Carol Jean "Jeannie" Moton pozează pentru un portret acasă la ea, în Avella, Pennsylvania, 29 Aprilie 2012. Moton spune că are problem de sănătate ca leziuni ale pielii și erupții, bufeuri și dureri de oase de când a fost forată prima sondă în șistul Marcellus în apropierea locuinței sale în 2006. Ea spune că s-au îmbolnăvit și câțiva dintre vecinii ei, inclusiv mama sa. Suspectează că apa contamiantă a contribuit la moartea recentă a tatălui său, cât și la cea a câinelui ei și al celui al vecinului. ”Asta nu e o practică sigură", a spus ea. ”Am trecut prin Iad. "

Bob Miller. The Millers leased their land for gas drilling and have made enough from the arrangement to enable them to keep their Meadow Creek Farm running. They reported no ill effects from the drilling at the time of writing, although relations with their neighbors had deteriorated significantly. The lease was later purchased by Chevron. May 30, 2012.

Bob Miller. Familia Miller și-a concesionat pământul pentru forarea de gaz și a câștigat destul de bine din aranjament pentru a face ca ferma lor Meadow Creek să meargă înainte. Nu au raportat probleme medicale de la foraj până la momentul scrierii articolului, deși relațiile cu vecinii lor s-au deteriorat semnificativ. Concesiunea a fost mai tîrziu cumpărată de Chevron. 30 Mai 2012.

Williams' Rial gas well pad in construction. Donegal, Pa., Nov. 17, 2011.

Garnitura sondei Williams’ Rial în construcție. Donegal, Pennsylvania, 17 Noiembrie 2011.

After workers hauled away two water tanks that had supplied three homes from his backyard, John "Denny" Fair went inside his small home and became teary-eyed. When Fair re-connected his water well, for which the tanks had provided an alternate supply, it pumped out orange-brown water that he and the neighbors don't want to use. Fair said the water turned brown and "stinky| shortly after the fracking started.

După ce muncitorii au luat din curtea sa cele două cisterne cu apă care aprovizionau trei case, John "Denny" Fair a intrat în locuința sa mica și i-au dat lacrimile. Când Fair și-a recuplat puțul său de apă, alături de care cisternele furnizaseră o rezervă alternativă, acesta a dat afară o apă maron-portocalie pe care atât el, cât și vecinii săi nu vor să o folosească. Fair a spus că apa a devenit maro și "urât mirositoare” la scurt timp după începerea fracturării.

Barbara Clifford's family has lived on this farm for four generations. Now it is threatened by the industrialization of the entire area. Drilling rigs and compressor stations dot the landscape here in Montrose, Pa. threatening the family's dream of an organic farm and idyllic rural lifestyle.

Familia Barbarei Clifford locuiește la această fermă de patru generații. Acum este amenințată de inustrializarea întregii zone. Dispozitivele de foraj și stațiile de compresoare punctează peisajul aici în Montrose, Pennsylvania, amenințând visul familiei de a avea o fermă organică și un stil de viață rural și idilic.

Lobbyist and activist?on the sidelines at a protest in Harrisburg, the Pennsylvania state capital.

Lobbist sau activist? Pe marginea unui protest din Harrisburg, orașul reședință de stat al Pennsylvaniei.

Methane flaring from gas drilling wells in Northeast Pennsylvania

Metan izbucnind în flăcări la sondele de gaz din nord-estul Pennsylvaniei.

Janet McIntyre delivers water to the Romito family in The Woodlands. The Romitos are not able to use their well water, and have fallen into ill health. Their dog had to be put down due to a carcinoma on its nose. May 1, 2012.

Janet McIntyre livrează apă familiei Romito din Woodlands. Familia Romito nu mai poate folosi apa din puțul său, iar membrii săi s-au îmbolnăvit.  Câinele lor a trebuit eutanasiat din cauza unui carcinom la nas. 1 Mai 2012.

 

Traducerea de Alina Vizitiu

 

 

 • Adauga legatura catre:
 • facebook.com
 

Comentarii