Sunteţi de acord cu exploatarea gazelor de şist ?

Ordonanta de interzicere a explorarii si exploatarii gazelor de sist din Pittsburgh

Interdictii legislative a fracturarii hidraulice » Ordonanta de interzicere a explorarii si exploatarii gazelor de sist din Pittsburgh

http://pittsburgh.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=1060387&GUID=2FE2A5D4-A463-4B71-8524-5CAA37F9AD5A

Ordonanța de completare a Codului Pittsburgh, Titlul Șase “Conduită”,

Articolul 1 “Drepturi și acțiuni reglementate”,
prin adăugarea capitolului 618 intitulat Extragerea gazelor naturale de șist Marcellus

Codul Pittsburgh, Titlul Șase “Conduită”, articolul 1 “Drepturi și acțiuni reglementate”, se completează prin adăugarea capitolului 618 intitulat Extragerea gazelor naturale de șist Marcellus , după cum urmează:

TITLUL ȘASE: CONDUITĂ

ARTICOLUL I: DREPTURI SI ACTIUNI REGLEMENTATE

Cap. 601. Ordine Publică

Cap. 602: Cerșetoria

Cap. 603. Rezervat

Cap. 604. Starea de asediu

Cap. 605. Securitate

Cap. 606. Siguranța pe râu și navigarea

Cap. 607. Arme de foc, muniții și alte arme

Cap. 608. Corpul de lucru pentru delicvenți tineri

Cap. 609. Buruieni și iarbă

Cap. 611. Alarme

Cap. 613. Materiale obscene și sexuale

Cap. 614. Depozitarea în aer liber a mobilierului

Cap. 615. Noxe publice

Cap. 616. Deteriorarea, distrugerea și afectarea proprietății

Cap. 617. Controlul poluării prin fumat

Cap. 618. Extragerea gazelor naturale de șist Marcellus

Cap. 619. Colectarea și reciclarea

Cap. 620. Graffiti

Cap. 621. Regulamentul de plată telefon

Cap. 622. Cerințele pentru excavații temporare

Cap. 623: Siguranța în instituțiile medico-sanitare publice

Cap. 624: Arme de foc pierdute sau furate

CAP. 618. EXTRAGEREA GAZELOR NATURALE DE ȘIST MARCELLUS

618.01 Constatări și intenție

618.02 Definiții

618.03 Declarațiile de drept - drepturile rezidenților din Pittsburgh și a mediului natural

618.04 Declarațiile de drept - interdicții și servicii legale corporative

618.05 Executare

618.06 Data intrării în vigoare și deținătorii de permise DEP (Department of Environmental Protection- departamentul de protectie a mediului) existente

618.07 Dreptul la autoguvernare al poporului

618.08 Abrogări

618.09 Dispoziții finale

 

Astfel, aceasta este o ordonanță pentru a proteja sănătatea, siguranța și bunăstarea locuitorilor din Pittsburgh și împrejurimi prin interzicerea extracției comerciale a gazelor naturale în oraș,

și

Astfel, această ordonanță stabilește o Cartă a drepturilor locuitorilor din Pittsburgh și elimină puterile juridice ale corporatiilor de extracție de gaze in interiorul orașului,

și

Astfel, prezenta ordonanță va fi cunoscută și poate fi citată ca "Ordonanța pentru protecția comunitatii din Pittsburgh împotriva extracției gazelor naturale,"

și

Astfel, această ordonanță este adoptată în conformitate cu dreptul fundamental al locuitorilor orașului Pittsburgh de a se autoguverna, incluzând dar fără a se limita la acestea,
declarația „Declarației de independență” precum că guvernele sunt instituite pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor, și recunoașterea, conform Constituției statului Pennsylvania, a faptului că "toată puterea apartine oamenilor."

618.01 CONSTATĂRI ȘI INTENȚIE

Consiliul Local din Pittsburgh constată că extracția comercială a gazelor naturale în mediul urban din Pittsburgh reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea locuitorilor și vecinătăților orașului. Mai mult decât atât, efecte larg răspândite asupra mediului și sănătății oamenilor au rezultat din extracția comercială de gaze în alte zone. Reglementarea activității de extracție comercială a gazului înseamnă în mod automat permiterea ca extragerea comercială a gazelor să aibă loc în intravilanul orașului, permițând astfel depunerea de toxine în aer, sol, apa, mediu, și pe trupurile locuitorilor din orașul nostru.

Reglementătile privind limitările și interdicțiile semnificative în legătură cu exploatarea gazelor naturale de șist Marcellus, împreună cu zonarea și prevederile de utilizare a terenurilor, sunt blocate pentru că acestea intră în conflict cu anumite puteri legale solicitate de companiile de extracție a resurselor. Consiliul Local recunoaște că sustenabilitatea economică și de mediu nu poate fi realizată în cazul în care drepturile majorității locuitorilor municipiului sunt de obicei eludate de minoritatea unor companii care pretind anumite puteri legale.

Consiliul Local consideră că protecția locuitorilor, a vecinătăților si a mediului natural constituie cea mai înaltă și bună utilizare a puterii polițienești pe care această municipalitate le deține. De asemenea, Consiliul Local consideră că legislația locală, care întruchipează interesele comunității, este mandatată de către doctrina consensului celor guvernați și de dreptul comunității locale la auto-guvernare. Astfel, Consiliul Local adoptă prezenta ordonanță, care:
- interzice extracția comercială a gazelor naturale de șist Marcellus în orașul Pittsburgh,
- creează un proiect de lege a drepturilor locuitorilor și comunităților din oraș și
- elimină anumite puteri juridice ale corporatiior de extracție a gazelor care funcționează în cadrul orașului Pittsburgh.

618.02 DEFINIȚII

(a) "gaz natural" înseamnă orice substanță gazoasă, combustibilă sau necombustibilă, care este produsă în stare naturală din pământ și care își menține starea gazoasă sau rarefiata, în condiții de temperatură și de presiune standard, și / sau componentele gazoase sau vapori care apar în, sau derivă din petrol sau gaze naturale.

(b) "extracție" înseamnă săparea sau forajul unei sonde în scopul explorării , dezvoltării și producerii de gaze naturale sau de alte hidrocarburi.

(c) "fracturare hidraulică" sau "fracking" înseamnă procesul a pompare unui fluid într-un foraj la presiune foarte mare pentru a crea fisuri în roca-rezervor, cu utilizarea posibilă de nisip sau alte materiale pentru a menține deschise golurile create.

(dc) "Corporatiile", în sensul prezentei ordonanțe, include orice corporație, parteneriat cu răspundere limitată, parteneriat limitat, trust de afaceri, sau de societate cu răspundere limitată organizate în conformitate cu legile oricărui stat al Statelor Unite sau în temeiul legislației oricărei țări, precum și orice altă entitate de afaceri care are atribute de răspundere limitată, conferite de Stat pentru proprietari, directori, functionari și/ sau manageri.

 

618.023 DECLARAȚII DE DREPT- DREPTURILE REZIDENȚILOR PITTSBURGH ȘI ALE MEDIULUI NATURAL

 

(a) Dreptul la apă. Toți rezidenții, comunitățile naturale și ecosistemele din Pittsburgh posedă un drept fundamental și inalienabil de a accesa, utiliza, consuma și păstra în mod durabil apa extrasă din ciclurile naturale de apă care furnizează apa necesară pentru sustinerea viații în oraș.

 

(b) Drepturile comunităților naturale. Comunitățile naturale și ecosistemele, incluzând, dar fără a se limita la, zone umede, râuri, fluvii, acvifere, și alte sisteme de apă, posedă drepturi inalienabile și fundamentale să existe și să înflorească în orașul Pittsburgh. Locuitorii din oraș trebuie să aibă dreptul legal de a pune în aplicare aceste drepturi în numele acelor comunități naturale și a ecosistemelor.

 

(c) Dreptul la autoguvernare. Toți locuitorii din Pittsburgh posedă dreptul fundamental și inalienabil la o formă de guvernare acolo unde trăiesc, care recunoaște că toată puterea apartine poporului, că toate guvernele libere sunt bazate pe autoritatea și consimțământul poporului și că persoanele juridice, directorii lor și managerii nu se bucură de privilegii sau puteri speciale în temeiul legii care face ca majoritățile comunitare să li se subordoneze.

 

(d) Poporul Suveran. Orașul Pittsburgh este autoritatea de guvernare responsabilă pentru locuitorii orașului și guvernată de aceștia. Utilizarea Corporației Municipale a Orașului Pittsburgh de către poporul suveran al orașului pentru a face legi nu va fi de natură să limiteze, să supună autoritatea suverană sau imunitățile poporului unei corporații municipale, care este de fapt aflată în subordinea acestuia, în toate privințele și în tot timpul. Oamenii trebuie să se bucure de și să păstreze dreptul inalienabil și imprescriptibil la auto-guvernare în comunitatea în care locuiesc.

 

618.04 DECLARAȚII DE DREPT - INTERDICȚII ȘI PRIVILEGII CORPORATIVE

(a) va fi ilegal pentru orice corporație de a se angaja în extracția gazelor naturale în orașul Pittsburgh, cu excepția sondelor de gaz instalate și aflate în operare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

 

Excepții: sonde de gaze naturale instalate și aflate în funcțiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor fi exceptate de la interdicția de extragere a gazelor naturale.

 

(b) Corporațiile, în încălcarea interdicției de extracție a gazelor naturale, sau care doresc să se angajeze în procesul de extracție a gazelor naturale, nu au dreptul de "persoane", oferit de Statele Unite și Constituțiile Pennsylvania, nici nu vor beneficia de protecția comercială sau clauze contractuale prevăzute de Constituția Statelor Unite sau de secțiunile corespunzătoare din Constituția Statului Pennsylvania.

 

(c) societățile implicate în extracția de gaze naturale nu trebuie să dețină autoritatea sau puterea de a impune legi preventive ale Statului sau federale, pentru a fi aplicate împotriva oamenilor din orașul Pittsburgh, nici să conteste sau să anuleze ordonanțele municipale adoptate de Consiliul Local al orasului Pittsburgh.

 

(d) orice autorizație, licență, privilegiu sau cartă emise de orice agenție de stat sau federală, comisie sau consiliu oricărei persoane sau societăți care operează sub un charter de stat, sau oricărui administrator, director, proprietar sau administrator al unei societăți ce operează în cadrul unui charter de stat, care ar încălca interdicțiile prezentei ordonanțe sau ar priva pe oricare din locuitorii orașului, oricare comunitate naturală sau ecosistem de oricare din drepturile, privilegiile sau imunitățile garantate de prezenta ordonanță, de Constituția Pennsylvania, Constituția Statelor Unite sau de alte legi, se consideră anulate în orașul Pittsburgh.

 

 

618.05 APLICARE

 

(a) Orice persoană, corporație sau altă entitate care încalcă orice interdicție a prezentei ordonanțe se face vinovată de o infracțiune rezumat și, după condamnarea acestora de către o justiție de district, va fi condamnat să plătească amenda maximă admisibilă în conformitate cu legislația statului pentru încălcarea legii și va fi închis în limitele permise de lege. O infracțiune separată se va considera pentru fiecare zi sau cu privire la fiecare zonă/ porțiune in care se produce încălcarea, precum și pentru fiecare secțiune a prezentei ordonanțe dovedită a fi încălcată.

 

(b) Orașul Pittsburgh poate aplica, de asemenea, prezenta ordonanță printr-o acțiune obiectivă și îndreptățită la Court of Common Pleas of Allegheny County (Curtea de plangeri comune din comitatul Allegheny). Într-o astfel de acțiune, orașul Pittsburgh va fi îndreptățit să recupereze toate costurile litigiilor, inclusiv și fără limitare, taxele experților și avocatului.

 

(c) Orice rezident al orașului va avea autoritatea de a aplica prezenta ordonanță printr-o acțiune obiectivă și îndreptățită, adusă la Court of Common Pleas of Allegheny County. Într-o astfel de acțiune, rezidentul are dreptul de a recupera toate costurile litigiilor, inclusiv și fără limitare, taxele experților și avocatului.

 

618.06 DATA INTRARII IN VIGOARE ȘI DETINATORII DE PERMISE EXISTENTE EMISE DE DPM (DEPATAMENTUL DE PROTECTIE A MEDIULUI)

(a) Prezenta ordonanță va intra in vigoare la semnarea sa de către primar sau la (10) zile de la data adoptării sale, moment în care Ordonanța se aplică la absolut toate extragerile de gaze naturale în Pittsburgh, indiferent de data oricărui permis DPM aplicabil.

 

618.07 DREPTUL POPORULUI LA AUTO-GUVERNARE

 

(a) Baza pentru realizarea și adoptarea acestei legi este dreptul fundamental și inalienabil al poporului de a se guverna, si asigura astfel drepturile sale la viață, libertate și căutarea fericirii. Orice încercare de a folosi alte unități și niveluri de guvernare pentru prevenirea, modificarea sau revocarea prezentei ordonanțe sau părți ale acesteia, solicită Consiliului Local să organizeze ședințe publice pentru a explora adoptarea altor măsuri care să extindă controlul local și capacitatea locuitorilor de a-și proteja dreptul fundamental și inalienabil la auto-guvernare. O astfel de examinare poate include acțiuni pentru a separa municipalitatea de celelalte niveluri de guvernare folosite să prevină, modifice sau să revoce prevederile prezentei ordonanțe, sau de alte niveluri de guvernare folosite pentru a intimida oamenii din orașul Pittsburgh sau a oficialilor aleși.

 

618.08 CLAUZE SPECIALE

 

(a) Prevederile din prezenta ordonanță sunt separabile. În cazul în care o instanță competentă decide că vreo secțiune, clauză, propoziție, parte, sau prevedere a prezentei ordonanțe este ilegală, invalidă, sau neconstituțională, o astfel de decizie nu va afecta sau anula oricare din celelalte secțiuni, clauze, fraze, părți sau prevederi ale Ordonanței. Consiliul Local al Pittsburgh declară că, în cazul unei astfel de decizii și hotărâri că sentința Curții este legitimă, ar fi adoptat prezenta ordonanță chiar și fără secțiunea, clauza, teza, partea, sau prevederea declarată de către Curte ca fiind ilegală, nulă, sau neconstituțională.

 

618.09 ABROGĂRI

 

(a) Toate prevederile inconsistente ale ordonanțelor anterioare adoptate de orașul Pittsburgh se abrogă, dar numai în măsura necesară pentru remedierea inconsistenței.


__________________________________

Traducere din engleza de Dan Barbu

  • Adauga legatura catre:
  • facebook.com
 

Comentarii